Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง    
     ตำบลวังประจัน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ตั้งอยู่ทางทิศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของที่ว่าการอำเภอควนโดน การเดินทางตามถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4184 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากจังหวัดสตูลประมาณ 38 กิโลเมตร
  
เนื้อที่   
     ตำบลวังประจัน มีพื้นที่ 100.5 ตร.กม. หรือ 62,812.50 ไร่ อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน 
     

อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ตำบลทุ่งหมอ และตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ตำบลเกตรี อำเภอเมือง ตำบลควนสตอ และตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 
สภาพภูมิประเทศ
     ตำบลวังประจัน มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ล้อมรอบด้วยเทือกเขาต่าง ๆ ทางทิศตะวันตกมีเขาคันติง ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ มีเทือกเขาสันกาลาคีรีกั้น เป็นพรมแดนไทย – มาเลเซีย เทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำสายต่าง ๆ มากมาย ที่ไหลลงมารวมกัน เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตชาวอำเภอควนโดนและอำเภอเมืองสตูล บริเวณนี้จะมีน้ำตกที่สวยงาม เช่น น้ำตกยาโรย น้ำตกโตนปลิว น้ำตกจิ้งหรีด เป็นต้น น้ำที่ไหลลงจากเทือกเขา มาเป็นลำคลองสายต่าง ๆ มีถึง 13 สาย อาทิ คลองมาเลา คลองตูโย๊ะ ที่บ้านทุ่งมะปรัง คลองช้างตาย ที่บ้านเขานุ้ย คลองปุย ที่บ้านวังประจัน คลองกลางบ้าน ที่บ้านวังประจันใต้ และยังมีคลองสายยาวขนานไปกับถนนและภูเขาทางทิศตะวันตกของตำบล มีชื่อเรียกหลายชื่อ คือ คลองวังประ คลองทุ่น คลองเชี่ยว คลองหัก ลำคลองทั้งหมดนี้ไหลไปรวมกับคลองวังโต๊ะเสด คลองกาหมิง ทางตอนเหนือของบ้านทุ่งมะปรัง เกิดเป็นลำคลองดูสน ณ จุดนี้ จากนั้นเป็นที่ราบสามารถปลูกข้าว เช่น ทุ่งนาวังสาย ทุ่งมะปรัง ทุ่งนาวังประจัน และยังมีที่บริเวณเชิงเขา ที่ใช้ปลูกยางพารา และสวนผลไม้ เช่น ควนเจ๊ะหมีน ควนช้างดิ่ง ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ทางราชการได้ประกาศเป็นสวนป่า และเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบัน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรที่อยู่ในป่า ตลอดจนป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ไว้เป็นต้นน้ำต่อไป
   
ลักษณะภูมิอากาศ
     มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกชุก จากสภาพพื้นที่ที่เป็นหุบเขา มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้อากาศในตอนกลางวัน รู้สึกสดชื่น โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบัน และน้ำตกต่าง ๆ 
      
สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ
     1. ฤดูร้อน มีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน มีฝนตกบ้างเล็กน้อยจากอิทธิพลปลายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
     2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (พ.ค. – ก.ย.) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ต.ค. – ธ.ค.)


องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : wangprachanlocal@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019715221