Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
จำนวนประชากร พ.ศ. 2562 
     ที่มา : ทะเบียนราษฎร์  ที่ว่าการอำเภอควนโดน ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1 199 376 397 773
2 174 338 335 673
3 222 442 443 885
4 262 374 389 733
รวม 857 1,530 1,564 3,094

การศึกษา
     - โรงเรียนในตำบลวังประจัน
          1. บ้านทุ่งมะปรัง
          2. บ้านวังประจัน
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 1 แห่ง ได้แก่
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังประจัน 
     - โรงเรียนสอนครุสัมพันธ์ประจำมัสยิด 4 แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง
  
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
รายละเอียดสถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - มัสยิด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
          1. มัสยิดทุ่งมะปรัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
          2. มัสยิดนูรุลเอี๊ยะซาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
          3. มัสยิดวังประจัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
          4. มัสยิดกียามิดดีน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
     - บาราเซาะ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2 และ 4
     - กุโบร์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 4
    
ด้านการสาธารณสุข
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่งและมีสถานบริการสาธารณสุขด้านการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังประจัน โดยกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านวังประจัน ตำบล วังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีบุคลากรทั้งสิ้น 4 คน 
     ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน โดยชุมชนเพื่อชุมชน จำนวน 4 แห่ง
     อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 59 คน
   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - ป้อมยาม อปพร. จำนวน 1 แห่ง
     - ป้อมยามตำรวจชุมชนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
     - จุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 4 แห่ง  
     - หน่วย อพป.
     - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ข้อมูลลานกีฬาออกกำลังกาย/สนามกีฬา
      
ในเขตพื้นตำบลวังประจัน มี 4 หมู่บ้าน มีลานกีฬาสำหรับออกกำลังกาย/สนามกีฬาทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ดังนี้
      หมู่ที่ 1
                - มีสนามกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง ลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
      หมู่ที่ 2
                - มีลานกีฬาออกกำลังกาย จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
      หมู่ที่ 3
                - มีลานกีฬาออกกำลังกาย 1 แห่ง ลานกีฬาเอนกประสงค์ 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน 
                - สนามกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง (สนามกีฬากลางประจำตำบล) ลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านวังประจัน
      หมู่ที่ 4
               - ลานกีฬาเอนกประสงค์ 2 แห่ง แห่งแรกอยู่ในความดูแลของ อบต.วังประจัน แห่งที่ 2 ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนตาดีกา มัสยิดกียามิดดีน

 
       **ข้อมูลด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   DownLoad เอกสารเพิ่มเติม 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : wangprachanlocal@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019715221