Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
ประกาศ อบต.วังประจัน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ตามแผนอัตรากำลัง 2561-2563) DownLoad 

DownLoad เอกสาร


 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ประเภท บริหารท้องถิ่น
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
ประเภท อำนวยการท้องถิ่น
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

ประเภท วิชาการ
3101 นักจัดการงานทั่วไป   (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                       3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)         
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)             3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                           3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)     
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                    3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                    3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                             3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)      
3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                     3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                             3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  
3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                               3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)       
3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                              3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                       3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)       
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                        3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)       
3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                     3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)           
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                  3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                         3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)          
3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)           
3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                 3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              
3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                     3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              
3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)            
3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)                        3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  
3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                           3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                           3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)         
3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                 3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              
3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                     3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)          
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

ประเภท ทั่วไป
4101เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                  4102เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4103เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                4201เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
4202เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                4203เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)      
4204เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)                         4301เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)      
4302เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)               4401เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)            
4402เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                  4403เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4404เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                        4501เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4601เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                           4602พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)        
4603เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)                  4604เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4605โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                             4606เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)       
4607เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)      4608เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4609เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                     4610สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
4701นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                        4702นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)    
4703นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                       4704นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)        
4705นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                   4706นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)            
4707เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                 4708นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)             
4709นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                         4801เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)         
4802เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)                        4803เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4804เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                4805เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 
นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 
** ประกาศ อบต.วังประจัน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 

** นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
** ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจ
** แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
** หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรท้องถิ่น ๒๕๖๒
** หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
** หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
** หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่น ๒๕๖๐

ประกาศ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปี
 - ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 DownLoad
 - ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 DownLoad
 - ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 DownLoad 

แบบฟอร์มใบลา
** แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
** แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบใหม่)
   - แบบประเมินพนักงานส่วนตำบล (บรรจุใหม่-อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)  DownLoad
   - แบบประเมินพนักงานส่วนตำบล (วิชาการ-ทั่วไป)  DownLoad 
   - แบประเมินพนักงานส่วนตำบล (บริหาร-อำนวยการ)  DownLoad 
   - แบบประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ DownLoad 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : wangprachanlocal@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019715221