Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น DownLoad
แผนพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 DownLoad
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 DownLoad
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 DownLoad
***************************************************************************

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
    - ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2561 DownLoad
    - แผนดำเนินงาน ส่วนที่ 1 DownLoad
    - แผนดำเนินงาน ส่วนที่ 2.1  DownLoad
   
- แผนดำเนินงาน ส่วนที่ 2.2  DownLoad
****************************************************************


แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
    - ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2562 DownLoad
    - แผนดำเนินงาน ส่วนที่ 1 DownLoad
    - แผนดำเนินงาน ส่วนที่ 2.1  DownLoad
    - แผนดำเนินงาน ส่วนที่ 2.2  DownLoad
*****************************************************************


แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
   
- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2563 DownLoad
   - แผนการดำเนินงานส่วนที่ 1 DownLoad
   - แผนการดำเนินงานส่วนที่ 2.1 DownLoad
   - แผนการดำเนินงานส่วนที่ 2.2 DownLoad
**************************************************************************

 
รายงานผลการดำเนินงาน
        รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ DownLoad 
       รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน DownLoad


องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : wangprachanlocal@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019715221