คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

72.9 คะแนน

ระดับผลการประเมิน

C

Created with Highcharts 8.1.2050100การใช้อำนาจระดับผลการประเมิน: 93.40
การปฏิบัติหน้าที่
91.57
การใช้งบประมาณ
90.00
การใช้อำนาจ
93.40
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
84.09
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
90.77
คุณภาพการดำเนินงาน
70.20
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
63.69
การปรับปรุงการทำงาน
64.47
การเปิดเผยข้อมูล
75.92
การป้องกันการทุจริต
54.46
10
undefined

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน
1 การใช้อำนาจ 93.40
2 การปฏิบัติหน้าที่ 91.57
3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.77
4 การใช้งบประมาณ 90.00
5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.09
6 การเปิดเผยข้อมูล 75.92
7 คุณภาพการดำเนินงาน 70.20
8 การปรับปรุงการทำงาน 64.47
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 63.69
10 การป้องกันการทุจริต 54.46
คะแนนสูงสุด

93.40

คะแนน
คะแนนต่ำสุด

54.46

คะแนน
สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562

สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562

จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร

Created with Highcharts 8.1.2ระยะเวลาการปฏิบัติงาน(ปี)จำนวน(คน)เพศชายเพศหญิงเพศอื่นๆ1 – 5 ปี6 – 10 ปี11 – 20 ปี02468106 – 10 ปี เพศชาย: 5

ความสุขในการทำงาน

ความสุขในการทำงาน

71.43%
28.57%
0.00%
0.00%
71.43% 28.57% 0.00% 0.00%