Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

28 ก.ย. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

14 ก.ย. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2563

31 ส.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน กิจกรรมโครงการอาสาสมัครพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

28 ส.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

18 ส.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

29 ก.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกหญ้าแฝก ปรับภูมิทัศน์

23 ก.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

13 ก.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน กิจกรรมตามโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2563

02 ก.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจวังประจันสวยด้วยสองมือเรา

01 ก.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : wangprachanlocal@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019715221