Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.วังประจัน รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี2563 จาก สถ.สตูล
เมื่อวันที่ (8 ก.ค. 63) เวลาประมาณ 09.00  น. นายสมัย  ละไบแด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน มอบหมายให้ จ.ส.ต.ชาตรี  โต๊ะมีนา ปลัด องค์การบริหารส่วนวังประจัน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย พันจ่าเอกสาคร  สิทธิศักดิ  ท้องถิ่นจังหวัดสตูล นางเมตตา  สุขเสนีย์ ท้องถิ่นอำเภอควนโดน  ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และผู้ติดตาม เพื่อรับการตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์  เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม อบต.วังประจัน (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยหัวหน้าส่วนราชการได้สรุปการดำเนินงานแต่ละด้านพร้อมปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะต่อคณะตรวจฯ ได้รับทราบ ซึ่งคณะตรวจติดตามฯ ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2563