Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์   งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รัฐได้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ซึ่งได้ทำการยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีดังกล่าว จึงทำให้ผู้ชำระภาษีเดิมยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน  โดยคณะผู้บริหารมีความตระหนักถึงการจัดเก็บภาษีทุกประเภท จึงมอบนโยบายให้พนักงานพัฒนารายได้ กองคลัง ได้ทำความเข้าใจ ให้ความรู้ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยงานพัฒนารายได้ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอิหม่ามประจำมัสยิดแต่ละมัสยิด เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจต่อปชาชนที่มีทรัพย์สินในพื้นที่ตำบลวังประจัน และนอกจากนี้งานพัฒนารายได้ยังได้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนใน และนอกพื้นที่ อาทิ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ต้องขอขอบคุณพี่น้องในตำบลวังประจัน และผู้ที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตตำบลวังประจัน เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความร่วมมือกับงานพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันด้วยดีเสมอมา
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563