Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมประชาคมการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน  โดยนายสมัย ละไบแด นายก อบต.วังประจัน  นายมุฮัมมัดสุกรี  แหมถิ่น รองนายก อบต.วังประจัน  นายอับดุลตอเลบ  ละใบโดย รองนายก อบต.วังประจัน และนางสาวนุรญามี   หมาดโต๊ะโส๊ะ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.วังประจัน  ประธานชมรม  อสม.ต.วังประจัน และผู้นำชุมชน ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมการออกข้อบัญญัติ อบต.วังประจัน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ลานจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน 
โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต.วังประจัน เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563  การจัดประชุมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ผลจากการประชุมที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563
     
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563