Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
จ่าสิบตำรวจ ชาตรี โต๊ะมีนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
น.ส.ดนิตา โขมรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
น.ส.ซานะ มิสลิมิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายสิงหา สุระกำแหง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Responsive image
นายยูโสบ อุเจะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
น.ส.มูนา ใจดี
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
Responsive image
นายอรรถกร โย๊ะหมาด
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
Responsive image
นายหมาดยาฝาด เจะหมีน
พนักงานขับรถดับเพลิง
Responsive image
นางฮาวา มณีกามัน
นักการภารโรง
Responsive image
นางสาวรูกัยยะ สักกูลา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นายอับดุลเลาะ บิหลาอาบู
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : wangprachanlocal@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019715221