Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประชาสัมพันธ์เพื่อพี่น้องประชาชนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีทราบ กำหนดขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในปีภาษีพ.ศ. 2564 จากเดิมภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้ขยายเวลาการชำระภาษี เป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (อำนาจตาม ม.14 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562) และประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 6 ลงวันที่ 31 มกราคม 2564 เรื่องลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เนื่องจากเกิดโรคระบาดทางเดินหายใจ โคโรน่าไวรัส 2019 (COVID19) ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ติดต่อชำระภาษีหลังจากได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีประจำปี (ภ.ด.ส.6-7) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน กองคลัง งานพัฒนารายได้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 โทรศัพท์ 0-7483-9770 ได้ตั้งแต่บัดนี้ (ในวันและเวลาราชการ)

 
นายสมัย ละไบแด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
(097-268-3257)
 
จ่าสิบตำรวจชาตรี โต๊ะมีนา
ปลัด อบต.วังประจัน
( 093-576-6115)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 154)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 117)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 134)
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 27)
จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 1) (ดู : 168)
ประกาศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 40)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัสดีเชื่อมนาหัวเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลวังประจัน (ดู : 51)
ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน (ดู : 34)
ขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงถนนหินผุเป็นถนนหินคลุกสายเลียบเขา หมู่ที่ 1-2 ตำบลวังประจัน (ดู : 17)
ขอบเขตของงานโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบนถนน หมู่ที่ 3-4 ตำบลวังประจัน (ดู : 25)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (ดู : 38)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัสดีเชื่อมนาหัวเมือง หมู่ที่ 2 (ดู : 20)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนหินผุเป็นถนนหินคลุกสายเลียบเขาหมู่ที่ 1-2 (ดู : 23)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดบนถนน สายหมู่ที่ 3-4 (ดู : 21)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลีมานัน-ซอยวังประ หมู่ที่ 2 (ดู : 40)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (ดู : 21)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัสดีเชื่อมนาหัวเมือง หมู่ที่ 2 (ดู : 35)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินผุเป็นถนนหินคลุกสายเลียบเขา หมู่ที่ 1-2 (ดู : 16)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายชำรุดบนถนนสายหมู่ที่ 3-4 (ดู : 23)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลีมานัน-ซอยวังประ หมู่ที่ 2 (ดู : 27)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุเป็นถนนหินคลุกสายเลียบเขา หมู่ที่ 1 (ดู : 40)
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลีมานัน-ซอยวังประ หมู่ที่ 2 (ดู : 34)
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดบนถนนสายหมู่ที่ 3-4 (ดู : 23)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
 
โครงการติดตามและประเมินผล แผนตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการรับบริการ
อบต.วังประจัน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
  หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 
โทรศัพท์ : 0-7483-9770
โทรสาร : 0-7483-9771
E-mail Address : wangprachanlocal@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.wangprachan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs