Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
"ฉีดวัคซีนกันเถอะ เพื่อความปลอดภัยจาก Covid 19" สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะจ๊ะ

 
นายมุฮัมมัดสุกรี แหมถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
(087 892 8292)
 
จ่าสิบตำรวจชาตรี โต๊ะมีนา
ปลัด อบต.วังประจัน
( 093-576-6115)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน มีตำแหน่งว่าง 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งนายช่างโยธา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 839 770 (ดู : 33)
ประชาสัมพันธ์ภาษีปี 2565 (ดู : 36)
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.วังประจัน (ดู : 61)
ประกาศแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 1-4 ตำบลวังประจัน (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 (ดู : 54)
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาดัชนีสะท้อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล (ดู : 49)
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 42)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 37)
ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัสดีเชื่อมนาหัวเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลวังประจัน (ดู : 133)
ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน (ดู : 110)
ขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงถนนหินผุเป็นถนนหินคลุกสายเลียบเขา หมู่ที่ 1-2 ตำบลวังประจัน (ดู : 100)
ขอบเขตของงานโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบนถนน หมู่ที่ 3-4 ตำบลวังประจัน (ดู : 110)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 44)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ (ดู : 69)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างรั้วรอบสำนักงาน อบต.วังประจัน (ดู : 46)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  (ดู : 59)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (ดู : 109)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัสดีเชื่อมนาหัวเมือง หมู่ที่ 2 (ดู : 92)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยวังโต๊ะเสด หมู่ที่ 1 (ดู : 48)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบเขา หมู่ที่ 2 ตำบลวังประจัน (ดู : 47)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาสาคู หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน (ดู : 59)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณสำนักงาน อบต.วังประจัน (ดู : 55)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (ดู : 81)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัสดีเชื่อมนาหัวเมือง หมู่ที่ 2 (ดู : 117)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสัสดีเชื่อมนาหัวเมือง หมู่ที่ 2 (ดู : 56)
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (ดู : 60)
ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุเป็นถนนหินคลุกสายเลียบเขา หมู่ที่ 1 (ดู : 110)
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลีมานัน-ซอยวังประ หมู่ที่ 2 (ดู : 103)
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดบนถนนสายหมู่ที่ 3-4 (ดู : 94)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
 
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International anti-Corruption Day)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการรับบริการ
อบต.วังประจัน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
  หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 
โทรศัพท์ : 0-7483-9770
โทรสาร : 0-7483-9771
E-mail Address : saraban@wangprachan.go.th / wangprachanlocal@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.wangprachan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs