Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน โทร 1669 ฟรี

 
นายมุฮัมมัดสุกรี แหมถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
(087 892 8292)
 
จ่าสิบตำรวจชาตรี โต๊ะมีนา
ปลัด อบต.วังประจัน
( 093-576-6115)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศอบต.วังประจัน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประกาศ แจ้งเตือนผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 23)
ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 (ดู : 15)
ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ดู : 55)
รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน พ.ศ. 2566 (ดู : 87)
แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการตามประมวลจริยธรรม Dos $ Don'ts (ดู : 71)
ผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ดู : 75)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1 - 4 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 48)
ร่างขอบเขตจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 37)
ร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบฯ พ.ศ.2566 (ดู : 38)
ร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 33)
ร่างขอบเขตโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายหน้าถ้ำโตนดิน หมู่ที่4 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 65)
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอบกัปตัน หมู่ที่4 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 81)
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแปลวโต๊ะแหนด - ทุ่งหญ้าวังประ หมู่ที่3 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 43)
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม ซอยตำปุย - หน้าเขื่อน หมู่ที่3 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 34)
ร่างขอบเขตจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ซอยอนุคีรี - แปลวโต๊ะแหนด หมูที่3 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 31)
ร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 38)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาดับกลิ่นตามโครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1-4 ต.วังประจัน ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 33)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 40)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการ คสล. ซอยกัปตัน หมู่ที่4 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 41)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการ ซอยแปลวโต๊ะแหนด - ทุ่งหญ้าวังประ หมู่ที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 40)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการ คสล. ซอยตำปุย - หน้าเขื่อน หมู่ที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 31)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการ คสล. ซอยอนุคีรี - แปลวโต๊ะแหนด หมู่ที่3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 30)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านตก หมู่ที่3 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 36)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังประจันหลีมานัน ม.2 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 71)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566  (ดู : 42)
ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายหน้าถ้ำโตนดิน หมู่ที่4 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 29)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกัปตัน หมู่ที่4 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 29)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแปลวโต๊ะแหนด - ทุ่งหญ้าวังประ หมู่ที่3 ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 41)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตำปุย - หน้าเขื่อน หมู่ที่3 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 111)
ตรวจการจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านตก หมู่ที่3 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 38)
ตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังประหลีมานัน หมู่ที่2 ต.วังประจัน (ดู : 31)
ตรวจการจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6ตัน 6ล้อ (ดู : 29)
ตรวจการจ้าง โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายหน้าถ้ำโตนดิน หมู่ที่4 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 37)
ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกัปตัน หมู่ที่4 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 31)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
 
จดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน คลิ๊กที่นี่
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการรับบริการ
อบต.วังประจัน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
  หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 
โทรศัพท์ : 0-7483-9770
โทรสาร : 0-7483-9771
E-mail Address : saraban@wangprachan.go.th / wangprachanlocal@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.wangprachan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs