Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน โทร 1669 ฟรี

 
นายมุฮัมมัดสุกรี แหมถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
(087 892 8292)
 
จ่าสิบตำรวจชาตรี โต๊ะมีนา
ปลัด อบต.วังประจัน
( 093-576-6115)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศอบต.วังประจัน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566 (ดู : 43)
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ดู : 56)
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 227)
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในปี พ.ศ.2565 (ดู : 213)
ประชาสัมพันธ์ภาษี ปี พ.ศ.2566 (ดู : 276)
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจัดเก็บข้อมูลขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับครัวเรือน (ดู : 78)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากกิ่ว (ซอยสามัคคี 1) -นาปลาพง - แยกบางพระ - บ้านดินก้อง - สะพานป่าญวน ตำบลวัง เชื่อมต่อตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 95)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากกิ่ว (ซอยสามัคคี 1 ) - นาปลาพง - แยกบางพระ - บ้านดินก้อง -สะพานป่าญวน ตำบลวัง เชื่อมต่อตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) (ดู : 68)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอลฟัลส์ติกคอนกรีต สายปากกิ่ว - คลองห้วย (ถนน 4112 - อบต.วัง) ระหว่างหมู่ที่ 3 - 4 - 5 - 6 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 86)
ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยข่า หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 152)
ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหว้าแตน หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 132)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 281)
ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัสดีเชื่อมนาหัวเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลวังประจัน (ดู : 335)
ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน (ดู : 351)
ขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงถนนหินผุเป็นถนนหินคลุกสายเลียบเขา หมู่ที่ 1-2 ตำบลวังประจัน (ดู : 436)
ขอบเขตของงานโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบนถนน หมู่ที่ 3-4 ตำบลวังประจัน (ดู : 349)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการขยะชุมชน ปีงบประมาณ 2565 (ดู : 155)
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยข่า หมูที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 173)
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหว้าแตน หมูที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 119)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 219)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ (ดู : 267)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างรั้วรอบสำนักงาน อบต.วังประจัน (ดู : 222)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยข่า ม.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 139)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหว้าแตน หมู่ที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 132)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยวังโต๊ะเสด หมู่ที่ 1 (ดู : 278)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบเขา หมู่ที่ 2 ตำบลวังประจัน (ดู : 254)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาสาคู หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน (ดู : 271)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณสำนักงาน อบต.วังประจัน (ดู : 250)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสัสดีเชื่อมนาหัวเมือง หมู่ที่ 2 (ดู : 282)
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (ดู : 239)
ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุเป็นถนนหินคลุกสายเลียบเขา หมู่ที่ 1 (ดู : 286)
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลีมานัน-ซอยวังประ หมู่ที่ 2 (ดู : 310)
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดบนถนนสายหมู่ที่ 3-4 (ดู : 288)
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาสาคู หมู่ที่3  (ดู : 156)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
 
วันนี้ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด อบต.วังประจัน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย และขอดุอาร์(ขอพร) เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งพบปะ พูดคุยและร่วมรับประทานอาหารเช้าเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีในองค์กร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการรับบริการ
อบต.วังประจัน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
  หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 
โทรศัพท์ : 0-7483-9770
โทรสาร : 0-7483-9771
E-mail Address : saraban@wangprachan.go.th / wangprachanlocal@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.wangprachan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs