Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
“ ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น คืนชีวินให้สิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ”

 
นายมุฮัมมัดสุกรี แหมถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
(087 892 8292)
 
จ่าสิบตำรวจชาตรี โต๊ะมีนา
ปลัด อบต.วังประจัน
( 093-576-6115)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศอบต.วังประจัน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
เปิดรับสมัคร นักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สตูล ปีการศึกษา 2567 (ดู : 2)
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2567 (ดู : 3)
การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (ดู : 106)
ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลวังประจัน (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 218)
ประกาศ อบต.วังประจัน เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 276)
คณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน (ดู : 29)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตำปุย-หน้าเขื่อน ม.1 (ดู : 102)
ร่างขอบเขตโครงการดาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทาง ซอยห้วยข่า หมู่ที่ 2 (ดู : 21)
ร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุกีฬา (ดู : 22)
ร่างขอบเขตจ้างเหมาบริการนายกอเฉ็ม แหมถิ่น (ดู : 22)
ร่างขอบเขตจ้างเหมาบริการนายหมาด สูหา (ดู : 21)
ร่างขอบเขตจ้างเหมาบริการนายยำอาด เจะหมีน (ดู : 22)
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเปลวโต๊ะแหนด ทุ่งหญ้าวังประ (ส่วนที่เหลือ) ม.3 (ดู : 20)
ร่างขอบเขตโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยอำมาลี ม.4 (ดู : 20)
ร่างขอบเขตโครงการบุกเบิกถนนหินผุ ซอยนาใต้ ซอยกุโบร์ป่าหวาย ม.4 216,283.13 (ดู : 26)
ร่างขอบเขตโครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1 - 4 (ดู : 21)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเปลวโต๊ะแหนด ทุ่งหญ้าวังประ (ส่วนที่เหลือ) ม.3 (ดู : 99)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา (ดู : 20)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1 - 4 (ดู : 21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ดู : 19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ดู : 25)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ นายกอเฉ็ม แหมถิ่น (ดู : 20)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตำปุย-หน้าเขื่อน ม.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 19)
ประกาศราคากลาง โครงการดาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทาง ซอยห้วยข่า หมู่ที่ 2  (ดู : 18)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล ซอยเปลวโต๊ะแหนด ทุ่งหญ้าวังประ ส่วนที่เหลือ ม.3  (ดู : 20)
ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยอำมาลี ม.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 19)
ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนหินผุ ซอยนาใต้ ซอยกุโบร์ป่าหวาย ม.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 19)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านตก หมู่ที่3 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 95)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ตรวจการจ้าง จัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2567 (ดู : 18)
ตรวจการจ้าง โครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1-4 ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2567 (ดู : 20)
ตรวจการจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2567 (ดู : 19)
ตรวจการจ้าง จัดซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2567 (ดู : 20)
ตรวจการจ้าง จ้างเหมาบริการ นายกอเฉ็ม แหมถิ่น ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2567 (ดู : 20)
ตรวจการจ้าง จ้างเหมาบริการ นายหมาด สูหา ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2567 (ดู : 20)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
 
กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการ "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน คลิ๊กที่นี่
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการรับบริการ
อบต.วังประจัน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
  หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 
โทรศัพท์ : 0-7483-9770
โทรสาร : 0-7483-9771
E-mail Address : saraban@wangprachan.go.th / wangprachanlocal@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.wangprachan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs