Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
“ ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น คืนชีวินให้สิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ”

 
นายมุฮัมมัดสุกรี แหมถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
(087 892 8292)
 
จ่าสิบตำรวจชาตรี โต๊ะมีนา
ปลัด อบต.วังประจัน
( 093-576-6115)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศอบต.วังประจัน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลวังประจัน (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 129) 4 มี.ค. 2567
ประกาศ อบต.วังประจัน เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 184) 12 ม.ค. 2567
คณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน (ดู : 10) 10 ม.ค. 2567
ผลิตภัณฑ์จักสานวัสดุเทอโมรับเบอร์ (หวายเทียม) ของผู้ปกครองเด็กพิการ (ดู : 162) 10 ม.ค. 2567
แนวทางปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น Dos & Dot'ts ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 15) 9 ม.ค. 2567
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 13) 28 ธ.ค. 2566
ประกาศ อบต.วังประจัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ ภาค ค) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ดู : 171) 28 ธ.ค. 2566
ประกาศ อบต.วังประจัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร (ดู : 45) 14 ธ.ค. 2566
รายผลการตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 7) 30 พ.ย. 2566
ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 49) 15 พ.ย. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน (ดู : 60) 15 พ.ย. 2566
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 46) 9 ต.ค. 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปรปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 29) 2 ต.ค. 2566
ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 26) 2 ต.ค. 2566
ประกาศ แจ้งเตือนผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 71) 14 ส.ค. 2566
ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 (ดู : 60) 7 ส.ค. 2566
ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ดู : 100) 8 พ.ค. 2566
รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน พ.ศ. 2566 (ดู : 131) 28 มี.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการตามประมวลจริยธรรม Dos $ Don'ts (ดู : 117) 24 มี.ค. 2566
ผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ดู : 110) 24 มี.ค. 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 89) 2 ก.พ. 2566
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 147) 2 ก.พ. 2566
เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566 (ดู : 106) 10 ม.ค. 2566
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ดู : 116) 7 ธ.ค. 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 78) 30 พ.ย. 2565
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 288) 3 พ.ย. 2565
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในปี พ.ศ.2565 (ดู : 282) 2 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ภาษี ปี พ.ศ.2566 (ดู : 352) 2 พ.ย. 2565
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจัดเก็บข้อมูลขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับครัวเรือน (ดู : 138) 28 ต.ค. 2565
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค (ดู : 50) 15 ก.ย. 2565
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (ดู : 50) 5 ก.ย. 2565
ให้ขอยื่นคำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะเบี้ยปรับเงินเพิ่ม) คืน ปี พ.ศ. 2565 (ดู : 332) 28 ก.ค. 2565
รายงานผลการสำรวจสภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลวังประจัน (ดู : 54) 7 ก.ค. 2565
รายชื่อกลุ่มเปราะบาง ตำบลวังประจัน (ดู : 50) 5 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดระยะเวลาการพักชำระหนี้ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ (ดู : 193) 12 เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 254) 31 มี.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 260) 21 มี.ค. 2565
ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการแจ้งประเมิน และการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 208) 21 ก.พ. 2565
ประกาศขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ พ.ศ.2565 (ดู : 224) 10 ก.พ. 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 354) 4 ก.พ. 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 350) 4 ก.พ. 2565
การรับสมัครนักเรียนกรณีพิเศษ (โควตา) เพื่อการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) (ดู : 265) 3 ก.พ. 2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 252) 31 ม.ค. 2565
นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ (ดู : 59) 28 ม.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน มีตำแหน่งว่าง 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งนายช่างโยธา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 839 770 (ดู : 262) 6 ม.ค. 2565
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.วังประจัน (ดู : 339) 10 พ.ย. 2564
ประกาศแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 1-4 ตำบลวังประจัน (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 (ดู : 314) 8 พ.ย. 2564
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 274) 25 ต.ค. 2564
การชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ปี 2565 (ดู : 388) 19 ต.ค. 2564
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2565 (ดู : 87) 4 ต.ค. 2564
ฐานข้อมูลคนพิการ 2565 (ดู : 67) 4 ต.ค. 2564
เอกสารเผยแพร่ความรู้ข่าวสารคนพิการ 2565 (ดู : 61) 1 ต.ค. 2564
เอกสารเผยแพร่ความรู้ข่าวสารผู้สูงอายุ 2565 (ดู : 59) 1 ต.ค. 2564
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 65) 1 ต.ค. 2564
เปิดรับลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 281) 1 ต.ค. 2564
ขอเชิญชวนผู้บริหารบุคลากรและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 (ดู : 385) 11 ส.ค. 2564
ขอเชิญชวนผู้บริหารบุคลากรและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 (ดู : 576) 27 ก.ค. 2564
ประกาศขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ พ.ศ.2564 (ดู : 187) 21 มิ.ย. 2564
ผลการตรวจคุณภาพน้ำในลำคลอง พ.ศ2564 (ดู : 173) 16 มิ.ย. 2564
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 474) 5 ก.พ. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
  หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 
โทรศัพท์ : 0-7483-9770
โทรสาร : 0-7483-9771
E-mail Address : saraban@wangprachan.go.th / wangprachanlocal@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.wangprachan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs