Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
“ ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น คืนชีวินให้สิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ”

 
นายมุฮัมมัดสุกรี แหมถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
(087 892 8292)
 
จ่าสิบตำรวจชาตรี โต๊ะมีนา
ปลัด อบต.วังประจัน
( 093-576-6115)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศอบต.วังประจัน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตำปุย-หน้าเขื่อน ม.1 (ดู : 102) 1 เม.ย. 2567
ร่างขอบเขตโครงการดาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทาง ซอยห้วยข่า หมู่ที่ 2 (ดู : 21) 1 เม.ย. 2567
ร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุกีฬา (ดู : 22) 1 เม.ย. 2567
ร่างขอบเขตจ้างเหมาบริการนายกอเฉ็ม แหมถิ่น (ดู : 22) 1 เม.ย. 2567
ร่างขอบเขตจ้างเหมาบริการนายหมาด สูหา (ดู : 21) 1 เม.ย. 2567
ร่างขอบเขตจ้างเหมาบริการนายยำอาด เจะหมีน (ดู : 22) 1 เม.ย. 2567
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเปลวโต๊ะแหนด ทุ่งหญ้าวังประ (ส่วนที่เหลือ) ม.3 (ดู : 20) 1 เม.ย. 2567
ร่างขอบเขตโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยอำมาลี ม.4 (ดู : 20) 1 เม.ย. 2567
ร่างขอบเขตโครงการบุกเบิกถนนหินผุ ซอยนาใต้ ซอยกุโบร์ป่าหวาย ม.4 216,283.13 (ดู : 26) 1 เม.ย. 2567
ร่างขอบเขตโครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1 - 4 (ดู : 21) 5 มี.ค. 2567
ร่างขอบเขตจัดซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ดู : 19) 26 ม.ค. 2567
ร่างขอบเขตจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ดู : 18) 4 ม.ค. 2567
ร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1 - 4 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 259) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 96) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบฯ พ.ศ.2566 (ดู : 95) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 92) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายหน้าถ้ำโตนดิน หมู่ที่4 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 127) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอบกัปตัน หมู่ที่4 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 217) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแปลวโต๊ะแหนด - ทุ่งหญ้าวังประ หมู่ที่3 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 114) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม ซอยตำปุย - หน้าเขื่อน หมู่ที่3 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 103) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ซอยอนุคีรี - แปลวโต๊ะแหนด หมูที่3 ต.วังประจัน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 89) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 156) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 90) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 75) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 92) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 76) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงาน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 89) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 77) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 (ดู : 175) 24 มี.ค. 2566
ร่างขอบเขตจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน (ดู : 74) 24 มี.ค. 2566
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.พ.ศ.2566 (ดู : 79) 23 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซฺื้อจัดจ้าง งปม.พ.ศ. 2566 (ดู : 91) 23 มี.ค. 2566
ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยข่า หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 225) 27 เม.ย. 2565
ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหว้าแตน หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 204) 27 เม.ย. 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 361) 28 ต.ค. 2564
ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัสดีเชื่อมนาหัวเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลวังประจัน (ดู : 408) 17 ก.พ. 2564
ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน (ดู : 423) 15 ก.พ. 2564
ขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงถนนหินผุเป็นถนนหินคลุกสายเลียบเขา หมู่ที่ 1-2 ตำบลวังประจัน (ดู : 509) 11 ก.พ. 2564
ขอบเขตของงานโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบนถนน หมู่ที่ 3-4 ตำบลวังประจัน (ดู : 423) 24 ธ.ค. 2563
3. ร่างขอบเขตงาน TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอบเปลวโต๊ะแหนด ทุ่งหญ้าวังประ (ส่วนที่เหลือ) (ดู : 18) ธ.ค.
2. ร่างชอบเชตงาน TOR โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยอำมาลี หมู่ที่ 1 (ดู : 19) ธ.ค.
ร่างขอบเขตงาน TOR โครงการบุกเบิกถนนหินผุ ซอยนาใต้-กุโบร์ป่าหวาย (ดู : 20) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
  หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 
โทรศัพท์ : 0-7483-9770
โทรสาร : 0-7483-9771
E-mail Address : saraban@wangprachan.go.th / wangprachanlocal@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.wangprachan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs